De Cultural Governance Code

De juridisch-economische entiteit achter Kulturhus Borne is een stichting. En deze stichting dient goed bestuurd te worden. Een goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie zijn belangrijk voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van Kulturhus Borne!

Door de Nederlandse overheid is een instrument ontwikkeld om goed bestuur in de non-profit sector te bevorderen. Deze ‘’Code Cultural Governance’’ houdt rekening met de diversiteit aan instellingen in de culturele sector door het geven van principes en goede voorbeelden uit de praktijk. Tevens biedt de code voorbeeldstatuten en –reglementen, ter ondersteuning bij de implementatie van de code.

Kulturhus Borne wordt bestuurd volgens de Cultural Governance code.
De Code Cultural Governance geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. Vooral bij professionalisering en verzakelijking van de culturele sector is deze code zeer geschikt. Toepassing ervan zorgt voor onderscheid tussen taken en bevoegdheden van directie, bestuur of raad van toezicht. Naast de bestuurders en toezichthouders die baat hebben bij cultural governance, hebben ook betrokkenen zoals onder andere overheden, fondsen en sponsors er profijt bij: een goed functionerend bestuur of raad van toezicht draagt namelijk bij aan betere resultaten.

Via de website van Cultural Governance kunt u meer informatie over de code krijgen en een gratis pdf-versie downloaden.

 

Policy Governance

Het bestuur van Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne is voornemens om het Policy Governance Model te gaan hanteren,

Wat is het? Policy Governance

 • maakt een ondubbelzinnig onderscheid tussen bestuur en management
 • zet bestuurlijk leiderschap om in een instrumentarium van beleidsuitspraken
 • maakt een sterk management mogelijk met behoud van de bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • en versterkt het visionaire leiderschap, de 'accountablility' en het mandaat van het management.

 

Het bestuur/de Raad van Toezicht/de Raad van Commissarissen

 • kan toezicht houden zonder zich in het management te mengen
 • doordat het zich vooraf uitspreekt over te behalen doelen (gewenste resultaten, doelgroep, en de kosten)
 • het staat de leiding toe alle besluiten te nemen die daarvoor nodig zijn behalve die welke vooraf door het bestuur zijn uitgesloten ("executive limitations")
 • het disciplineert zichzelf om zich aldus te gedragen en biedt daardoor de organisatie veiligheid en zekerheid.

 

De directeur/de Raad van Bestuur/het college van Bestuur

 • wordt beschermd tegen individueel bestuurlijk optreden en de neiging van bestuurders/toezichthouders tot 'meemanagen'
 • hij/zij krijgt ruimte voor opereren zonder alsmaar goedkeuring te hoeven vragen
 • hij/zij kan naar eigen believen individuele expertise van bestuurders als advies inroepen
 • wordt niet naar willekeur beoordeeld maar louter op de vooraf gedane beleidsuitspraken (te behalen doelen en geformuleerde uitsluitingen)
 • kan en moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitoefening van zijn mandaat; verschuilen achter bestuursbemoeienis is er niet meer bij