LEERKRACHT Studiecentrum


Waarom kiezen voor LEERKRACHT studiecentrum?

LEERKRACHT is opgericht vanuit de overtuiging dat in deze tijd opvang na schooltijd, maar ook hulp bij het maken van huiswerk en leren plannen, onmisbaar is.

LEERKRACHT biedt hierin de ideale oplossing: een combinatie van opvang in een huiselijke sfeer en begeleid huiswerk maken binnen een goed gefaciliteerd studiecentrum. Binnen een prettig pedagogisch klimaat creëert LEERKRACHT door rust en structuur een situatie waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De belangrijkste factoren hierin zijn:
- persoonlijke aandacht
- een kopje thee of glas limonade en een luisterend oor na schooltijd
- het wegnemen van afleidende factoren
- adequate huiswerkbegeleiding, zowel procesmatig als vakinhoudelijk binnen een goed

pedagogisch klimaat
- effectieve begeleiding in kleine groepen
- leer leren
- leren plannen
- een plezierige sfeer
- duidelijke en persoonlijke aanpak die tot vertrouwen leidt
 

Hoe werkt LEERKRACHT?

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
De begeleiding start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met zowel ouder als kind. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of er zaken zijn die specifieke aandacht behoeven en welk aanbod het meest effectief is. Om de kwaliteit te waarborgen begint de huiswerkbegeleiding vanaf 3 dagdelen per week. In uitzonderlijke gevallen is een begeleiding van 2 dagdelen per week bespreekbaar.

Inzicht door planning
Iedere middag begint de leerling met het invullen van de planagenda samen met een ervaren leerkracht. Deze planagenda is speciaal ontwikkeld om leerlingen te leren plannen en organiseren en is tevens de overdacht naar ouders om inzicht te geven in:
- de gemaakte huiswerkopdrachten
- de aandachtspunten
- de verdere weekplanning

Tafelgroep
Door te werken in tafelgroepen, maximaal 4 leerlingen per student, wordt er uitermate effectief gewerkt. De leerlingen gaan hier zitten als helder is wat de planning voor die dag is. Zij kunnen alle vragen meteen stellen aan de student. Door deze laagdrempelige aanpak zullen de leerlingen zich eerder vertrouwd voelen. De studenten zijn door LEERKRACHT zo opgeleid dat zij de inhoud van de leerstof op meerdere manieren kunnen aanbieden, de leerlingen zelf laten nadenken, en geen kant en klare antwoorden aanbieden.
Daarnaast worden de leerlingen begeleid door een ervaren leerkracht. De leerkracht kan besluiten een leerling uit de tafelgroep te halen om individueel te begeleiden of te sturen in het leren leren.

ICT voorzieningen
LEERKRACHT is voorzien van alle moderne studiemogelijkheden. Voor het maken van specifieke opdrachten, bijvoorbeeld het maken van een werkstuk of voor huiswerkcontrole kunnen de leerlingen werken op een computer met internetaansluiting. Voor het maken van werkstukken, boekbesprekingen of presentaties zijn de benodigde materialen en printer aanwezig.
 

Bijlessen voor het voortgezet onderwijs

LEERKRACHT biedt individuele bijlessen aan leerlingen die uitvallen op één of meerdere vakgebieden.
Ook is de bijles voor leerlingen die achter lopen, hiaten hebben in hun kennis of moeilijkheden ondervinden in het voorbereiden en/of met het maken van toetsen. Deze bijlessen worden verzorgd door een student uit bovenbouw VWO,HBO student of gediplomeerd leerkracht. Hierin vindt door LEERKRACHT matching plaats, waarbij de specifieke kwaliteiten van de student of leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Bijlessen basisschoolleerlingen / supportklas

Ervaring leert dat er steeds meer kinderen zijn die behoefte hebben aan extra ondersteuning op de belangrijkste gebieden van het basisonderwijs, namelijk taal en rekenen.

LEERKRACHT verzorgt speciaal voor deze groep bijlessen op genoemde gebieden. Deze bijlessen zorgen er voor dat een, om wat voor reden dan ook, opgelopen achterstand wordt weggewerkt. Dat kinderen zelfverzekerder worden of dat basisregels herhaald worden, zodat ze nu wel blijven hangen. Het kwartje moet vaak even vallen. Bovenal kan een bijles er voor zorgen dat kinderen niet onder, maar juist op hun eigen niveau presteren.
Hierdoor wordt een goede doorstroming naar een volgende jaargroep of het voortgezet onderwijs versoepeld.

De bijlessen op het gebied van taal richten zich met name op:
- begrijpend lezen
- woordenschat
- grammatica / zinsontleden
- spelling

De bijlessen op het gebied van rekenen bestaan uit:
- getallen en bewerkingen
- tafels - meten, tijd en geld
- verhoudingen, breuken en procenten
- redactiesommen
- tempotoets / automatiseren

Uiteraard wordt per kind bekeken welke gebieden de meeste aandacht behoeven en wordt een programma op maat samengesteld.

Locatie: Rode Kruis gebouw
Brugstraatje 4, Borne

Openingstijden: Maandag tot en met donderdag
14.00 tot 17.30 uur

Contact: 06-10408796 / 06-23519944
info@leerkrachtstudiecentrum.nl

Meer informatie: www.leerkrachtstudiecentrum.nl