Algemene voorwaarden Muziekschool

Algemene voorwaarden Kulturhus de Bijenkorf Borne, muziek en cursussen

1. Financiële bepalingen

 • Aanmelding en bijbehorende lesgeldverplichting gelden tot wederopzegging.
 • Voor het te betalen lesgeld ontvangt de lesgeld plichtige een nota, waarop aangegeven is hoe het lesgeld wordt geïncasseerd cq dient te worden voldaan.
 • Automatische incasso: het lesgeld wordt bij automatische incasso in tien maandelijkse termijnen geïncasseerd van september t/m juni. Bij kortdurende cursussen of latere instroom, worden de incasso's naar lopende termijnen aangepast.
 • Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso wordt het lesgeld in één keer gefactureerd.
 • Voor een geplaatste leerling geldt de lesgeldverplichting gedurende de hele cursus/ workshop/ gedurende het gehele
  cursusjaar met inachtneming van het gestelde onder 2: Beëindiging lessen.
 • Bij niet -inbare lesgelden worden per herinnering administratiekosten in rekening gebracht

2. Beëindiging lessen

 • Na de eerste inschrijving heeft de cursist een bedenktijd van een maand. Daarna geldt een betaalverplichting voor het hele cursusjaar (september t/m juni).
 • Na één schooljaar heeft de cursist het recht om maandelijks op te zeggen, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 • Opzegging van een cursus dient schriftelijk of per e-mail, voor de start van het nieuwe cursusjaar (gehanteerd worden de vakanties regio-noord vo) te geschieden bij de administratie: cursus@kulturhusborne.nl
 • In de volgende gevallen kan de directie besluiten tot restitutie van het lesgeld over te gaan:
  • Wanneer een leerling verhuist naar een plaats buiten het verzorgingsgebied van de muziekschool;
  • Indien bij een ernstig ongeval of langdurige ziekte blijkt, dat de lessen tot het eind van het cursusjaar niet meer gevolgd kunnen worden;
  • Wanneer door de docent in overleg met eindverantwoordelijke of directie schriftelijk het advies wordt gegeven, de lessen in verband met het niveau en/of vorderingen te beëindigen. In deze gevallen behoudt de directie zich het recht voor een opzegtermijn in acht te nemen.
 • Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, evenals renten voor rekening van de lesgeldplichtige.
 • Bij een lesgeldachterstand behoudt de directie zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen. Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.
 • De via het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens zullen onder geen voorwaarde aan derden ter inzage worden gegeven.

3. Overige bepalingen

 • Wanneer een cursist een les moet verzuimen, dient de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de administratie: cursus@kulturhusborne.nl
 • Gratis ensembles kunnen worden gevolgd met het instrument waarvoor lessen worden gevolgd bij Muziekschool Borne. Dit met uitzondering van lessen via een knipkaart- hierbij worden geen gratis ensembles aangeboden.
 • In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie.

4. Lesgeldreductie

 • Vanuit het Sociaal Fonds van de Gemeente Borne wordt aan mensen met een laag inkomen een vergoeding van kosten gegeven voor bepaalde abonnementen, cursusgelden en contributie.
 • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur voorziet ook in vergoedingen voor de cursusgelden. Zie hiervoor https://jeugdfondssportencultuur.nl/
 • Bij ziekte of verzuim van een docent worden de lessen na uiterlijk 2 weken door een vervanger waargenomen indien mogelijk. Wanneer door afwezigheid van een docent meerdere lessen per schooljaar uitvallen, en deze niet vervangen kunnen worden, worden aan het einde van het schooljaar de gemiste lessen gecrediteerd.

5. Lesfrequentie

 • Een volledig lesjaar in het muziekonderwijs staat voor 36 lessen bij wekelijks les.
 • Bij de lesvorm om de week geldt dat er 18 lessen worden gegeven.
 • Bij het cursusonderwijs staat bij de inschrijving aangegeven om hoeveel lessen het jaarlijks gaat.

6. Privacy

 • Wanneer u uzelf of een familielid inschrijft via het formulier op de website gaat u akkoord met het feit dat wij uw gegevens in onze administratie verwerken en dat wij u kunnen bereiken om te informeren over de cursus. De NAW-gegevens zullen ook aan de desbetreffende docent worden verstrekt, alwaar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben. Uw iban-gegevens hebben wij nodig voor de facturatie en zal alleen door de administratie geraadpleegd kunnen worden. Ook met de leverancier van onze administratiesoftware hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Op deze manier is uw privacy bij ons gewaarborgd.
 • Voor onze volledige privacyverklaring verwijzen wij u graag naar onze website: https://www.kulturhusborne.nl/privacyverklaring/